Träningslägenheter

Sociala aktiviteter

Vikten av meningsfulla fritidsaktiviteter

Utöver stöd i boendet motiverar vi klienten till sociala och fysiska aktiviteter med syftet att engagera och stärka klientens tillit och sociala färdighet samtidigt som de utvecklar ett nytt socialt nätverk.

Vår erfarenhet är att en sådan aktivitet påverkar klienten i positiv riktning både vad det gäller den psykiska och fysiska hälsan.

Ekonomi

Stöd i planering av ekonomin

Många klienter som söker försörjningsstöd och/eller har hyresskulder är i behov av stöd och hjälp i att strukturera sin vardagsekonomi för att på så vis förebygga eller förhindra nya skulder.

Klientens inställning till pengar och ekonomi påverkar hälsan på samma sätt som hälsan kan påverka ekonomin. Oförutsedda livshändelser inträffar som lätt kan bidra till att klienten tappar kontroll över inkomster och utgifter.

När klienten blivit beviljad bistånd till träningslägenhet upprättar vi på HavHem tillsammans med individen en ekonomisk plan för att tydliggöra problembilden och ansvarsfördelning. Vi klargör också vilka krav och förväntningar som finns under boendetiden.

Insatserna bygger på en prioriteringsbudget där personalen ger stöd och rådgivning gällande klientens vardagsekonomi för att på vis skapa möjlighet och förutsättningar för en framtid som självförsörjande.

Ex.

 • Budget över hushållets inkomster och utgifter

 • Sätta upp konkreta mål för ekonomin

 • Planera matinköp

 • Ansöka om försörjningsstöd

 • Stöd med att betala räkningar

 • Ansökning till Försäkringskassan

 • Skuldsanering

 • ADL träning


  Personalen gör exempelvis upp en veckomatsedel tillsammans med klienten som är baserad på en veckobudget av den totala månadsinkomsten. Vi ger stöd gällande matinköp och upprättar tillsammans en inköpslista. Skapar förståelse och därmed en insikt i vad saker kostar.


  Vi hjälper klienten att jämföra och utforska sätt att hitta de lägsta priserna. Kanske går det även att spara lite under någon månad. Skapar förståelse för vikten av att hålla sig till sin budget och uppgjord planering. En vardagsekonomi som är i balans ger klienten på sikt en ökad trygghet inför framtiden.

Personalens arbetssätt för boende i stöd/ träningslägenheter bygger på motiverande samtal (MI), tydliggörande pedagogik och delaktighet ifrån klienten.