Träningslägenheter

Psykosocialt stöd i vardagen.

HavHem har ett antal boendeplatser avsatta som träningslägenheter. Denna insats är för individer som är i behov av stöd för att klara av sin vardag i ett eget boende.

Vi arbetar med varierande klientproblematik och för oss är varje individ unik och vi tar emot placeringar enligt SoL.

Vi erbjuder fullt möblerade egna lägenheter med självhushåll. Med hjälp av en tilldelad kontaktperson får individen motivation, stöd och hjälp med att klara av sin vardag.
Stort fokus läggs på ADL-träning.

Målgrupp:

 • Unga vuxna över 18 år

 • Missbruksproblematik

 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

 • Psykosocial problematik

 • Annan allvarlig riskproblematik och där individen är i behov av särskilt stöd.

 • Samsjuklighet


Att placeras i träningslägenhet bygger på frivillighet och därför en anledning till varför vi inte tar emot klienter i ett aktivt substansbruk. Personal finns tillgängliga dagtid samt dygnet runt via jourtelefon.

Insatsen syftar till att hantera det som hindrar en person från att klara av ett eget boende. Individer med samsjuklighets problematik är av erfarenhet en särskilt utsatt grupp. Vi på Havhem arbetar transdiagnostiskt och med tydliggörande pedagogik föra att på bästa sätt möta klientens behov av stöd.

Träningslägenheterna fungerar även som ett komplement och en form av utsluss ifrån HVB, stödboende eller familjehemsplacering.

Målet med träningslägenheterna är att klienten med individuellt anpassat stöd i från oss, på sikt ska mynna ut i självständighet och egen förmåga att klara ett hem utan stödinsatser.

Sociala aktiviteter

Vikten av meningsfulla fritidsaktiviteter

Utöver stöd i boendet motiverar vi klienten till sociala och fysiska aktiviteter med syftet att engagera och stärka klientens tillit och sociala färdighet samtidigt som de utvecklar ett nytt socialt nätverk.

Vår erfarenhet är att en sådan aktivitet påverkar klienten i positiv riktning både vad det gäller den psykiska och fysiska hälsan.

Ekonomi

Stöd i planering av ekonomin

Många klienter som söker försörjningsstöd och/eller har hyresskulder är i behov av stöd och hjälp i att strukturera sin vardagsekonomi för att på så vis förebygga eller förhindra nya skulder.

Klientens inställning till pengar och ekonomi påverkar hälsan på samma sätt som hälsan kan påverka ekonomin. Oförutsedda livshändelser inträffar som lätt kan bidra till att klienten tappar kontroll över inkomster och utgifter.

När klienten blivit beviljad bistånd till träningslägenhet upprättar vi på HavHem tillsammans med individen en ekonomisk plan för att tydliggöra problembilden och ansvarsfördelning. Vi klargör också vilka krav och förväntningar som finns under boendetiden.

Insatserna bygger på en prioriteringsbudget där personalen ger stöd och rådgivning gällande klientens vardagsekonomi för att på vis skapa möjlighet och förutsättningar för en framtid som självförsörjande.

Ex.

 • Budget över hushållets inkomster och utgifter

 • Sätta upp konkreta mål för ekonomin

 • Planera matinköp

 • Ansöka om försörjningsstöd

 • Stöd med att betala räkningar

 • Ansökning till Försäkringskassan

 • Skuldsanering

 • ADL träning


  Personalen gör exempelvis upp en veckomatsedel tillsammans med klienten som är baserad på en veckobudget av den totala månadsinkomsten. Vi ger stöd gällande matinköp och upprättar tillsammans en inköpslista. Skapar förståelse och därmed en insikt i vad saker kostar.


  Vi hjälper klienten att jämföra och utforska sätt att hitta de lägsta priserna. Kanske går det även att spara lite under någon månad. Skapar förståelse för vikten av att hålla sig till sin budget och uppgjord planering. En vardagsekonomi som är i balans ger klienten på sikt en ökad trygghet inför framtiden.

Personalens arbetssätt för boende i stöd/ träningslägenheter bygger på motiverande samtal (MI), tydliggörande pedagogik och delaktighet ifrån klienten.